3. 10. 2015

Ze zákulisí příjmení - Friedel a jeho varianty

"Jmenuji se Friedel."

Pamatuji se, že už od školy jsem s příjmením Friedel (čti "Frídl") míval "problémy". Málokdo dokázal příjmení správně napsat. Desítky let vždy říkávám:

"Friedel, psáno německy. F-r-i-e-d-e-l." 

A častý výsledek:
 • Frýdl
 • Frýdel
 • Frídel
 • Fryedel (!!!)
 • Fraidl
 • Frídl
 • Fryedl (!!!)...
U předků v matrikách se objevuje zapsaná varianta Fridel a Fridl. V Polance se v matrikách vyskytovala také příjmení Riedel a Rydel. V Jistebníku jsem našel dokonce zapsané příjmení Früdel.

(Antrop)onomastika - tajemství našich příjmení

Onomastika je nauka o vlastních jménech. Týkají-li se živých bytostí hovoříme o odvětví antroponomastiky. To jsem do těchto chvil něvěděl. O čem jsem věděl, je kniha prof. Dobravy Moldánové "Naše příjmení" (viz. Odkazy a zdroje). Moldánová (2004) zde píše:

"Dědičná příjmení se u nás vyvíjela postupně z nedědičných příjmí (přízvisek), kterými se rpzlišovali lidé stejného jména v obci nebo jiném kolektivu... Nabývalo významu teprve ve chvíli, kdy označení osobním jménem nestačilo k přesnému odlišení osob."

Naše příjmení vznikala zhruba od 14. do 18. století (šlechta, měšťané, svobodní sedláci). Dědičnost a neměnnost příjmení byla uzákoněna v roce 1780. Tehdy svá příjmení dostali také bezzemci a čeleď. V polovině 19. století u nás došlo k pravopisné reformě a ustálila se dnešní grafická podoba příjmení.

Kolísání kvantity, záměny "i" a "y", uchování spřežkovitého pravopisu (cz - č), podoba znělosti apod. vedou k tomu, že se příjmení, původně totožná, od sebe vzdálila a v moderní době je chápame jako samostatná (s. 25). U příjmení německého původu je to ještě výraznější. Vedle sebe tam totiž často stojí správná podoba, podoba v nářečí a podoba v různém stupni počeštění.

Z hlediska současného pravopisu platí, že příjmení musí být psána tak, jak jsou zachycena v rodných dokladech.

V otcovské linii mohu z matrik přečíst následující zápisy příjmení:
 • Andreas Fridel
 • Josphus Fridl
 • Valentinus Joanes Friedl - nar. 1802 (po uzákonění neměnnosti příjmení)
 • Anton Friedel - nar. 1843 (období pravopisné reformy)
 • Antonín Friedel
 • Alois Friedel
 • Zdeněk Friedel
 • Libor Friedel
K příjmení Friedel jsem u Moldánové (2004) našel následující stručnou poznámku:
 • Friedel, Friedl - viz. Frid

 • Frid, Fried - něm. zkr. z OJ Fridrich (fridú = ochrana, jistota, mír, rich = vládce) / u rodin žid. původu ze Šalamoun / něm. zdrob. Frid(e)l (= též miláček, ženich, manžel, zbraň), Frídek (čes. zdrob.), Frýd

Fridrich a variace na příjmení Friedel

Nejpravděpodobnější odvozenina se týká osobního jména Fridrich (ten, kdo přináší ochranu, jistotu nebo mír vládci). Podle Wikipedie se příjmení Friedel, vyvinuté z populárního německého osobního jména Friedrich, poprvé objevilo ve Východním Prusku.

"Důkaz" jsem našel např. ve třetí knize dvanáctisvazkového Dějepisu města Prahy. Napsal ji historik Václav Vladivoj Ritter von Tomek (shodou náhod narozen jako já, 31. května, roku 1818). Na straně 436 je následující zmínka:

"Z bratří jeho žili mnohem déle Fridrich čili Fridl (Fridlinus Johannis) a Meilin, kteříž oba býwali konšely (Fridl r. 1352, Meilin 1348, 1363, 1366), Fridl také roku 1354 zřízencem k ustawení platu písaře, tak jako strýčenec jeho Matěj."

Václav Vladivoj Ritter von Tomek - Dějepis města Prahy (1871), s. 436. Zdroj: Google Books


Výskyt variant příjmení Friedel je možné doložit i na mapách ze serveru KdeJsme. Nejprve příjmení, jehož jsem nositelem - Friedel (213 výskytů). Jeho vyšší hustota v části Moravskoslezského kraje je patrná na první pohled.

Výskyt příjmení Friedel v roce 2014. Zdroj: http://www.kdejsme.cz

Varianta příjmení Frídl (56 výskytů) je na dalším obrázku. Příjmení Fridl bylo zjištěno pouze 9x.

Výskyt příjmení Frídl v roce 2014. Zdroj: http://www.kdejsme.cz

Příjmení Friedl se vyskytovalo v roce 2014 473x a bylo po naší republice rozloženo o něco rovnoměrněji.

Výskyt příjmení Friedl v roce 2014. Zdroj: http://www.kdejsme.cz

Varianta příjmení Fridel, jak je zapsán můj prapředek Andreas se v ČR v roce 2014 vyskytovala pouze 18x, jak ukazuje následující mapka.

Výskyt příjmení Fridel v roce 2014. Zdroj: http://www.kdejsme.cz

S dalšími variacemi si koneckonců na KdeJsme můžete pohrát sami. A samozřejmě se svými příjmeními. Alternativou v jiné grafické podobě je např. http://www.nasejmena.cz.

Friedel a Aškenázové

Druhá teze, týkající se Šalamouna hovoří o příjmení Friedel jako jihoněmecké zdrobnělině variace příjmení Fried. Fried je příjmení z jazyka jidiš ("frid" = mír). Jde výhradně Aškenázovsko-židovské příjmení německého jazyka a německého původu (Friede - židovské Shlomo, "shalom" = mír).
Aškenázové jsou východoevropští židé. Jde o skupinu Židů pocházející převážně z oblastí Německa a z části Francie, kteří po vyhnání ze západu Evropy ve středověku a ranném novověku, žili především ve střední a východní Evropě. Od raného středověku se výraz Aškenázové používá jako označení souboru kulturních, náboženských, jazykových a tradičních znaků židovstva střední a východní Evropy. Aškenázskými Židy byli např. Karl Marx nebo Albert Einstein.
Nikde jsem při svém bádání nenarazil na sebemenší náznak, ani důkaz o tom, že by příjmení mých předků mohlo být odvozeno z této teze.

Aktualizace 1.8.2018 - Žádnou takovou hypotézu nepotvrdily ani analýzy DNA.

Příbuzný, který se chtěl jmenovat Frýdel

U svých příbuzných mám doloženy zápisy z matrik, v nichž jsou poznámky o změně příjmení z Friedl/Friedel na Frýdel. Byla provedena v roce 1945. O změnu požádal starší bratr mého praděda Antonína, Valentin Friedel (*22.9.1869 - †???).

Když se Valentin F. narodil, v matričním zápisu je u otce uvedeno jméno Anton Friedel (můj prapraděd).

O 27 let později, u Valentinovy svatby ve Výškovicích 17.11.1896, je zapsáno příjemní Friedl.

Zápis oddávek Valentina Friedla a Aloisie Staněk, 17.11.1896. Zdroj: ZA Opava, Archivní Vadamecum, inv. č. 8745, sign. MO_VI_47, fol. 40.
Střídání příjmení dále pokračuje. Valentin F. měl 3 syny. 

Nejprve se mu, 1,5 měsíce před svatbou, narodil nemanželský Václav. V tomto zápisu narození je Valentinovo příjemní zapsáno Friedel. Václav zemřel 12.4.1899.
Zápis narození Václava, otec Valentin zapsán jako Friedel. Zdroj: ZA Opava, Archivní Vadamecum, inv. č. 1912, sign. MO_VI_36, fol. 210.

Další syn Bohumil (Teofil), narozený 22.9.2898, má zápis otce Valentin Friedl. V matrice je už také dopsána poznámka o dodatečné změně příjmení na Frýdel, a to v roce 1945.
Zápis narození Bohumila, otec Valentin zapsán jako Friedl. Zdroj: ZA Opava, Archivní Vadamecum, inv. č. 1912, sign. MO_VI_36, fol. 226.

Třetí Valentinův syn, narozený 20.9.1900, byl pokřtěn opět na Václava. I u něj je dopsána v matriční knize poznámka o změně příjmení na Frýdel, tentokrát v roce 1946. Valentin je tu zapsán s příjmením Friedel.

Zápis narození Václava, otec Valentin zapsán jako Friedel. Zdroj: ZA Opava, Archivní Vadamecum, inv. č. 1912, sign. MO_VI_36, fol. 245.

Poslední zápis, který mám k dispozici, se týká narození dcera Aloisie dne 15.10.1902 (ZA Opava, Archivní Vadamecum, inv. č. 1912, sign. MO_VI_36, fol. 269). Valentin je v matrice zapsán s příjmením Friedel. není zde žádná dodatečná změna. Nevím však, jaký byl další osud Aloisie. Ten už dokládají tzv. živé matriky.

Kdoví co Valentina F. vedlo ke změně příjmení. Byl v matrikách zapisován jako Friedl a Friedel, takže si s příjmením asi užil dost zmatků. Možná po 2. světové válce nechtěl být nositelem německého příjmení... Po změnových dokumentech na příjmení Frýdel z poválečných let zatím marně pátrám.

Je možné, že právě z této rodové větve je 9 nositelů příjmení Frýdel z Ostravy, Havířova a Karviné (2014).

Výskyt příjmení Frýdel v roce 2014. Zdroj: http://www.kdejsme.cz

Buďte šťastní za své příjmení

O příjmení Tovaryš jsem již psal. Zkoumání vlastního příjmení podněcovaly chyby, s nimiž jsem se setkával, když jsem jako dítě toužil po tom, aby mé příjmení psali ostatní správně. Z dětství si také vybavuji vzpomínku, jak jsme s kamarádem našli v telefonním seznamu jméno a příjmení, které si pamatuji dodnes - Květoslav Lulák. Jako kluci jsme se tomu smáli. Jména a příjmení jsou však součástí naší osobnosti, naší historie a našeho systému. Žádné z nich není k smíchu.

Jaké to asi je, když se někdo jmenuje Šťastný nebo Šťastná a může říct: "Dobrý den, já jsem Šťastný." V ČR je jich docela dost.

Rozložení příjmení Šťastný/Šťastná v České republice, 2014. Zdroj: http://www.kdejsme.cz


Máte s příjemeními také nějaké historky? Znáte nebo si domýšlíte původ svého příjmení? Jaký je váš vztah ke svému jménu a příjmení? Prostor pro komentáře je otevřen.


Žádné komentáře:

Okomentovat

Vážím si komentářů od podepsaných čtenářů. Příspěvky můžete komentovat pod každým z nich. Své názory, náměty a dotazy ke stránkám a jejich obsahu prosím směřujte do rubriky "Vaše názory". Děkuji.

LF