23. 5. 2017

Chvála kronik a pamětních knih - například z Uhřic

Kronika. Za tímto slovem hledejme řecký původ, týkající se času (Chronos) a dějepisných knih, análů (Chronika). Za kroniku můžeme považovat chronologicky uspořádané zápisy významných událostí a dat z historie. Wikipedie hovoří o kronice jako o "literárním žánru", který vznikl ve středověku a je složitější či košatější než letopisy.

Chvála kronik

Ze školních lavic si snad každý pamatujeme kronikáře jménem Kosmas a jeho Kroniku českou nebo knihu (nedávno jsem si ji přinesl domů) se stejným názvem, od dalšího kronikáře - Václava Hájka z Libočan.

Obálka Kroniky české Václava Hájka z Libočan, vydané v roce 1981 nakladatelstvím Odeon.

V úvodní vydavatelské poznámce (z roku 1981, str. 7) Hájkovy kroniky stojí:

"Jediné dílo příbuzného druhu, které mělo pro český život a kulturu podobný význam, byla latinsky psaná kronika pražského kanovníka Kosmy z 12. století, nedostižný zdroj a vzor pro ostatní kronikáře českého středověku, a nejen pro ně. Všichni z Kosmova díla čerpali a navazovali na ně. Výjimkou nebyl ani Hájek, po mnoha stránkách dovršitel tradice českého středověkého kronikářství a zároveň autor, který svým česky psaným dílem Kosmovu autoritu na dlouhou dobu zastínil a nahradil."

Národní kroniky o počátcích národů jsou významnými historickými prameny. Na Facebooku MY ROOTS jsem 21.5.2017 sdílel informaci o nové knize Josefa Bernarda Prokopa nazvané Sámo. O Sámovi máme útržky také pouze z kroniky, už z poloviny 7. století - Fredegarovy (Historia Francorum).

Vést kroniky mají povinnost obce, a to dle Zákona č. 132/2006 Sb. Např. pro obec s 500 až 2000 obyvatel se počítá s úvazkem kronikáře 2-7 hodin týdně.

Pokud si vedete kroniku rodu či nějakou podobu rodinné kroniky, o úvazku rozhodujete sami. Můj "úvazek" se díky profesní práci v posledních týdnech zkrátil. Kroniky obcí či školní kroniky a další rodopiscům pomáhají odhalovat některé podrobnosti, které by jinak (možná) zůstaly utajeny.

V příběhu o Babčanech jsem pár vět čerpal ze zápisků karlovické farní kroniky. Díky kronice Suchých Lazců jsem mohl obohatit svůj první zápis památníku jako válečného hrobu na webu Spolku pro vojenská pietní místa. V kronice Prostřední Bečvy jsem objevil, že v roce 1933 se zde odehrála vražda pro peníze a obětí byl syn mého předka. Kroniky prostě pomáhají!

U svých bližších prapředků, rodu Rozehnalů z Uhřic a jejich dalších rodových linií (rody Adamec a Hudec) se mohu opřít také o zápisy v kronice, resp. pamětní knize. Tentokrát z té uhřickéAktualizace 26.2.2018 - Kronika již na webu obce Uhřice k dispozici bohužel není. Co se v ní o Rozehnalech píše? A najdu tam něco i o jiných mých předcích? To byly otázky s nimiž jsem stránky kroniky často otvíral.

Uhřice, malebná obec na Kyjovsku. Zdroj: https://www.ziveobce.cz/uhrice_c586692


Druhý díl pamětní knihy v sobě ukrývá (str. 8), jak romanticky autor vnímá umístění malebných Uhřic. Velice dobře mu rozumím a zcela s ním souhlasím.

"Pěkné údolíčko, v němž jako v útulné kolébce hoví si naše vesnička..."


Díky za Uhřickou kroniku

Je milé, že pamětní kniha je k dispozici na webu ke stažení a "zkoumání". Ostatně mnohé z těchto pamětí, využili i autoři publikace Čtení o Uhřicích, vydané k 670. výročí první zmínky o obci Uhřice.

Kniha, která čerpá z pamětních knih obce Uhřice.

První díl kroniky zmiňuje např. pudmistry (purkmistr, někdo jako nynější starosta) a rychtáře, což byli jmenovaní obecní úředníci.

Z mých předků byl uhřickým purkmistrem Bartoš (Bartoloměj) Hudec (*1772 - †1814), a to mezi léty 1800-1809, a pak Silvestr Poláček (*1796 - †1861), manžel Anežky, dcery Bartoloměje Hudce. Ten pyl purkmistrem v letech 1836-1839, po smrti Fabiána Hudce. Z mých prapříbuzných byl rychtářem (1823) a purkmistrem (1831) Bartolomějův syn Fabián Hudec (*1797 - †1834). O Fabiánu Hudcovi vím, že se oženil v Uhřicích 12. února 1819 s Johannou, dcerou Jana Jandla, tedy z rodu, jehož člen (Martin Jandl, starosta Uhřic v letech 1864-1867) je také autorem uhřické pamětní knihy.

Kronika mimo jiné přibližuje veřejný život správců obce a jejich spolupráci s obyvateli (= sousedy).

"Hromady se odbývaly takřka každou neděli, konšelé v neděli odpoledne rozkazovali každý po jedné straně (vesnice) dohromady klepajíce lískovkou na dveře." (s. 29/116)

"... a rok uplynul, jak by ani nebyl, a sousedé se pilně do hromady scházeli, byla vždy valná a veselá hromada, obyčejně pokaždé byla nějaká pitka." (s. 30/116) Při spoustě příležitostí museli totiž "sousedé platit" vědrem vína. Např. dědictví, koupi pole apod. Chalupníci bez pole se pitek zúčastnit nesměli. Pouze ti sousedé, kteří měli 1/4 lánu a více.

"Pudmistři, rychtáři, konšelé, fojtík a obecní písař museli býti taky na každých námluvách a svobodních veselkách. Šenkýř každého roku i pastéř musel vystrojiti ouřadom skvostnou večeří a vína dáti dostatek." (s. 31/116) Jak vidno, kromě těžké práce se naši předci a "ouřadové" uměli veselit a jak se lidově říká "dát si do trumpety".

Jmenný seznam těch, kteří si od roku 1800 mohli "dávat do trumpety", tedy purkmistři (starostové) a rychtáři (jmenovaný úředník) najdete v kronice na str. 27/116.

Pamětní kniha zahrnuje také obsáhlejší poznámky ke škole. Bohužel, mezi svými předky nemám žádného, kdo by byl v tomto směru vzdělán a aktivní.

Putovali Hudci..., Adamci... a Valehrachové...

Každá kronika je pro rodopisce svým způsobem požehnáním. Jak dříve zmíněná karlovická (Babčani), tak i uhřická obsahují část, kde je napsáno "odkud kdo přišel". Je to nápověda - "Hudci z Kobeřic,... Adamci z Nemojan u Vyškova od r. 1796" (s. 34). Hudci i Adamci jsou v mém rodokmenu. Hypotézu o příchodu Hudců z Kobeřic jsem ověřoval dlouho, než jsem konečně našel to správné propojení. Dvakrát jsem to málem vzdal. Adamce z Nemojan mám také potvrzeny. Na toto téma jsem již publikoval články, mimo jiné i proto, že se tam vyskytuje např. mlýn Chobot a mlynáři. Pro rodopisce těžké, leč vděčné téma, pro hobíka několikanásobně.

Výzkum komplikují ztracené uhřické a dambořické matriky mezi roky 1785-1799. Dochoval se pouze index. Proto mohou být některé poznámky v pamětní knize o to cennější. Z indexu je patrno, že v roce 1796 si Bartoloměj Hudec vzal v Uhřicích Rozinu Valehrach/Valihrach. Ověření vazby na další větev předků - Valehrachy mi dalo také zabrat. Ale ukázalo se, že ti, co v Kovalovicích měli příjmení Valehrach, se jmenovali v Uhřicích Valihrach. Asi kouzlo nářečí. Vše to byly "záhady", které mě přitahují, a které občas nelze řešit obvyklou "logikou". Zejména, když ani kronika Uhřic se o příchodu Valihrachů nezmiňuje.

Rozehnalovi v uhřické kronice

Avšak zpět k Rozehnalům. Vzhledem k tomu, že šlo o starý uhřický rod, s napětím jsem očekával, zda a kdy zachytím nějaké zmínky s tímto jménem spojené. "Před 100 lety (1828) shledáváme již tato jména - Rozehnal..." (s. 34). Důkaz o příchodu Rozehnalů mám pro změnu v ruce už delší dobu. A jde o letitý zápis, který už jsem na blogu zmiňoval.

Martin Rozehnal, syn Karla Rozehnala se přiženil do Dambořic v lednu 1662. Jeho syn, Václav Rozehnal (*1678, Dambořice - †1751, Uhřice) se už ženil (roku 1704) v Uhřicích. Oproti Adamcům a Hudcům, byli Rozehnali starousedlíky ("sausedy") - nejprve z Dambořic (zde existuje soupis poddaných v městečku Dambořice dle lánového rejstříku z roku 1673), pak z Uhřic. Některé "příchody" se zřejmě tradovaly, některé nikoliv.

Kronika zmiňuje v čísle 166 Martina Rozehnala, rolníka, který měl přes 4 ha polnosti (II díl/s. 38).

Pamětní kniha uvádí také seznam gruntů a komu patřily (s. 62). Pravděpodobně se to týká stavu kolem roku 1920 (nynější majitel gruntu) a před rokem 1866 (poslední majitel gruntu). Z Rozehnalů jsou zde můj předek Jakub Rozehnal a jeho vzdálený bratranec Josef (Cyril) Rozehnal (viz. obrázek).

Kompilace ze soupisu gruntů v kronice Uhřic (str. 62 a 67). Zdroj: Web obce Uhřice, Kronika obce, II. díl. Aktualizace 26.2.2018 - Kronika již na webu obce Uhřice k dispozici bohužel není.

Jakub Rozehnal - č. 186, původní č. 27 


Číslo 27 je v kronice vybledlé. Myslím, že jde o mého předka Jakuba Rozehnala (*1833, Uhřice 19 - †1917, Uhřice 27), otce padlého Metoděje Rozehnala. Jako "nynější majitel" je v kronice uveden Josef Rozehnal, Jakubův syn. Ten byl v pořadí až šestým dítětem. Po čtyřech dcerách se Jakubovi narodil prvorozený syn Jakub (*1874), ten však zemřel po 14 měsících života. Pak se narodil právě Josef (*1875), jehož další osud skrývají dosud živé matriky, a který grunt po otci zřejmě převzal.

V Uhřicích jsou "všichni příbuzní se všemi". Jakub Rozehnal měl za ženu Anežku, dceru Josefa Hudce (jehož otčímem byl výše zmiňovaný purkmistr Silvestr Poláček). Jednou ze sester Anežky byla Barbora, který si (pro změnu) vzala Josefa Rozehnala (viz. níže). Osud tomu chtěl, že tyto dvě sestry porodily tři syny, do jejichž života později tragicky zasáhla Velká válka - Metoděje (syna Anežky) a Josefa a Štěpána (syny Barbory).

Josef Rozehnal - č. 113


Josef (pokřtěný jako Josef Cyril) byl otcem Štěpána a Josefa Rozehnalových, bratrů padlých ve Velké válce. Snad je to dobrá příležitost, abych zde na blogu poprvé umístil fotografie, které byly na původním památníku padlým z 1. světové války v Uhřicích, a jejichž kopie jsem získal z Uhřic (fotografie praděda Metoděje Rozehnala je v aktualizovaném článku zde).

Vlevo Štěpán Rozehnal (*1885 - †1916), vpravo Josef Rozehnal (*1896 - †1915), synové Josefa Rozehnala a Barbory Hudec, kteří se nevrátili z Velké Války. Zdroj: kopie získané na Obecním úřadu v Uhřicích.

O grunt přišel Josef Rozehnal podle kroniky (s 67) díky ručení. Jako "nynější majitel" je uvedena Lucie Zelená. Lucie (*1884 - †1941) byla Josefovou prvorozenou dcerou (žádný ze čtyř Josefových synů nepřežil), která se po otcově smrti provdala (v roce 1908) za Martina Zeleného ze Žarošic. Lucie Zelená byla tou, kdo iniciovala pátrání po zmizelém bratru Štěpánovi Rozehnalovi až k uzavření, kdy byl nezvěstný Štěpán prohlášen za mrtvého.

A jak se dalo o grunt přijít? Pamětní kniha to popisuje (s. 70). "Tenkrát to nedalo moc práce - přijít o grunt. Když měl otec několik dětí, nemohl je gruntem podělit, ten mohl dáti jen jednomu, který těm ostatním musil splatit. Splátky byly směšně malé: 200-400 šajnů. Co s tím mohl počíti? Byli chudáci! Ale ten co zdědil grunt s výměrou a několika takovými splátkami, byl také chudák. Tenkrát byly peníze velmi vzácné a opatřit si je šlo velmi těžko. Jediná záložna byla I. moravská záložna v Brně, ale vypůjčit si odtud nebylo tak jednoduché! Bylo potřeba soudního odhadu pozemků - a to stálo peníze. A jinak si mohl vypůjčit - jen od žida! Když si vypůjčil 200 zl, žid si strhl zrovna 50 zl na úroky; a když přišel o prodloužení, musel podepsati už dlužní úpis na 300 zl - a už to šlo! Štěstí měl, kdo se z té kličky ještě dostal ven!"

Rozehnala domácí nepoznali, "ani dyž byl celé deň doma"


Další malou zmínku o blíže neurčeném Rozehnalovi najdeme v kronice na str. 75. Je jedním z Rozehnalů, kteří se vrátili z vojny domů. Byla to však jiná vojna - v 19. století.

"Tenkrát bývala jinší vojna než včíl; dom sa vrátil až za kolik roků - a furt se válčilo; když přišel Rozehnal z vojny nepoznali ho domácí, ani dyž byl celé deň doma."

Útržek z uhřické kroniky, str. 75. Zdroj: Web obce Uhřice, Kronika obce, II. díl. Aktualizace 26.2.2018 - Kronika již na webu obce Uhřice k dispozici bohužel není.

Není jasné o jakou "vojnu" šlo. Je to v části vyprávění, která hovoří o tom, že "tenkrát" bývali vojáci v dědině  a okolních dědinách skoro každý rok přes léto. Pro obec bylo velkým břemenem, že každý sedlák musel mít pro vojenské koně nachystanou čistou maštal. Zato kluci se na vojáky prý těšívali. Když pomohli s koňmi, mohli se na koních svézt. Možná se těšila i děvčata, ale ta to raději nikomu neříkala.

Obecní sluha Rozehnal


Kniha Čtení o Uhřicích se v mnohém odkazuje na Martina Jandla, "nejvýraznější postavu 19. století v Uhřicích". To on po sobě zanechal svědectví v podobě Pamětní knihy Uhřic. V letech 1864 až 1867 byl zvolen starostou. Za jeho úřadování je zmíněn jeden z Rozehnalů, který byl obecním sluhou. Čtení o Uhřicích (s. 62-63) k tehdejšímu starostovi Jandlovi a "aféře" s obecním sluhou poznamenává: "Miloval pořádek, měl prý dobré srdce, ale byl přísný. Chasu údajně vyplácel po staru na dubové lavici. Pamětníci vzpomněli jeho neoblomnou povahu. Starý obecní sluha Rozehnal se prý za jeho starostování ustrnul nad provinilcem; místo toho, aby ho zavřel, viníka pustil. Jandl se proto prý rozkatil, sluhu vsadil do šatlavy a navíc přivázal." Je to přepis ze záznamů pamětní knihy (2. díl, str. 128) - pdf ke stažení).

Kdo z Rozehnalů mohl být oním "starým obecním sluhou" si netroufám odhadnout. Z mých předků dožil za starostování Martina Jandla Jiří Rozehnal (†9. ledna 1863), ale ten byl čtvrtláníkem v Uhřicích. Zemřel podle matriky ve věku 67 let.

Snad je patrné, že uhřická kronika vykresluje poutavý a plastický obrázek této malebné obce na Kyjovsku. Popisuje, jak se žilo a "jak to chodilo" ve vsi za starých časů. Je to pro mě cenný zdroj poznání, za nějž jsem velmi vděčný.

Vstup ke stažení uhřické kroniky vypadá jednoduše. Tři díly si můžete stáhnout ve formě .pdf přímo do počítače. Zdroj: http://www.uhrice.cz/kronika_obce.phpAktualizace 26.2.2018 - Kronika již na webu obce Uhřice k dispozici bohužel není.

O kronikách více

Pokud vás zajímá o (obecních) kronikách více, zde je několik odkazů a zdrojů.

Budu rád, když doplníte své vlastní odkazy a příběhy, např. na Facebook MY ROOTS nebo do komentářů pod článkem. Na jakou největší "perličku" v rodokmenu jste díky kronikám přišli? Co pro vás kroniky znamenají? Vedete si třeba rodinnou kroniku?


10. 5. 2017

S kostelem sv. Anny v Polance to nebylo "jen tak"

Aktualizace 12.3.2018 - na konci článku

Při cestách přes Polanku nad Odrou poslední měsíce sleduji, že věž tamního kostela sv. Anny je dočasně oblečena do nového hávu. Konečně jsem si ji vyfotil a napadlo mě podívat se, jaká je vlastně historie tohoto kostela a kdo byli mí předci z Polanky, kteří stavbu kostela pravděpodobně zažili.

Kostel sv. Anny v Polance nad Odrou 7.5.2017. Zdroj: vlastní foto. Další fotky (nejsou moje) z opravy věže kostela najdete na webu Ostravy zde.

Josef Franek a Frankova kaple

Martin Juřica v knize Ostravské svatostánky, aneb Kostely, kaple a modlitebny církví rozličných poznamenává, že iniciátorem výstavby kostela byl původně sedlák Josef Franek. Údajně byl bezdětný a svým nastřádaným majetkem chtěl přispět buď ke stavbě kostela nebo kaple. Investoval prý 700 zlatých do nákupu stavebního kamene, s úmyslem postavit kostel při místní škole. Jeho záměr se však nesetkal s podporou místních občanů a Josef Franek odvezl kámen na svou parcelu do Dolní Polanky.

Proč tomu tak bylo je těžkou soudit. Frankovi nebyli "polanečtí". Nepátral jsem po tom, odkud přišli. Jejich statek se nacházel v čísle 10, což potvrzuje i mapa indikační skici z mapování pro Stabilní katastr z roku 1836. Jako majitel je zde uveden Mathias Frank (Matěj Frank). Bylo to ob jeden pozemek vpravo od statku mého předka Valentina Friedela.

Statek Matěje Franka, 1836. Cesta pod statkem je dnešní ulice Anny Letenské v Polance, která v těch místech vede kolem současného hřbitova. Zdroj: Ústřední archiv zeměměřictví a katastru.

Statek na přelomu 18. a 19. století obhospodařoval František Dluhoš. Mathias Frank, otec Josefa Franka, koupil grunt č. 10 v Polance dle smlouvy 20. února 1817. 

Koupě statku v Polance 10. Kupcem byl Mathias Frank. Zdroj: ZA Opava, Digitální archiv, Velkostatek Bravantice, inv. č. 21, sign. A 3-7, fol. 26. 

V roce 1818 se zde již narodila jeho dcera Magdalena (provdala se v roce 1839). Byla první polaneckou rodačkou z rodu Matěje Franka a jeho manželky Terezie. (Měli ještě syna Ondřeje, který se v Polance tak oženil).

Magdalena Frank se narodila 28. října 1818 (100 let před vyhlášením samostatného Československa) v Polance č, 10, již na statku Matěje Franka. Byla mladší sestrou Josefa, který původně inicioval stavbu kostela v Polance. Zdroj: ZA Opava, Digitální archiv, inv. č. 336, sign. Bi X 1, s. 185.

Po tom, odkud do Polanky přišel Matěj Frank (a kde se zřejmě narodil jeho syn Josef), jsem příliš nepátral. Nebylo to v Polance. Matěj Frank, Josefův otec, zemřel 29. května 1845, jeho manželka Terezie o řadu let později - 28. září 1862.

Když Josef Franek neuspěl s ideou kostela u školy, stavitel Dluhoš mu postavil kapli na pozemku, který vlastnil Franek. Kaple byla relativně velká. Měla kůr podepřený čtyřmi sloupky, kazatelnu a dokonce i varhany od sedláka Klapucha. Byla dokončena r. 1879, říká se jí Frankova kaple.

Iniciátor Josef Franek zemřel 11. dubna 1879 ve věku údajně 70 let. Bylo to v Polance č. 10.

Zápis z matriky zemřelých - selský výminkář Josef Franek, syn sedláka Matěje Franka, sedláka z Polanky, zemřel ve věku 70 let. Zdroj: ZA Opava, Digitální archiv, inv. č. 343, sign. Bi X 8, fol. 48.

Pokud se narodil kolem roku 1809 bylo to ještě v době, kdy jeho otec v Polance nehospodařil. Není jisté, zda se dokončení kaple a "převzetí díla" osobně dočkal. Každopádně Frankova kaple se nachází u hřbitova. V současné době je zde smuteční síň. Jak vypadala kaple roku 1930 ukazuje obrázek z webu Stará Polanka.

Frankova kaple v roce 1930. Zdroj:web Stará Polanka.

Článek byl hotov a jel jsem přes Polanku znovu, tak jsem si byl Frankovu kapli vyfotit. Sluníčko zmizelo a objevila se ocelová mračna...

Foto 10.5.2017.


Kostel sv. Anny

Frankova kaple byla výsledkem pokračujících snah o stavbu svatostánku v Polance. Další pokračování měly události až v roce 1882, tři roky po smrti Josefa Franka. To byl založen Spolek stavební kostela v Polance. Martin Juřica píše, že výraznou částkou 40 000 zlatých přispěla také Karolina hraběnka z Beroldingen (zřejmě šlo o hraběnku Larisch-Mönnich, svobodnou paní ze Lhoty a Karviné, která se v roce 1823 provdala za Josefa Ignáce hraběte z Beroldingen, pána na Gündelhartu a Hornu, generálporučíka Würtemberského království, ministra zahraničí a královského domu, doživotního člena stavovské komory . zdroj: Genealogie Larisch)Na základě rozhodnutí olomouckého arcibiskupa landkraběte Bedřicha Egona z Fürstenberka z 15. července 1889 byla v Polance ustanovena samostatná duchovní správa. 

Jednání o výstavbě vlastního kostela započala v roce 1891. 20. ledna 1892 byl posvěcen základní kámen nového polaneckého svatostánku. Věci však nešly tak hladce jak by zainteresovaní a věřící očekávali. Stavba kostela se od počátků potýkala s různými stavebními potížemi. Bylo třeba zpevnit základy dubovými piloty. Stavba byla zakládána na "tekutých píscích". Kostel byl dokončen až o rok a půl později. 26. září 1893 byl posvěcen kříž na vrcholu věže. 

Přišla však nenadálá rána osudu. V ranních hodinách 4. října 1893 se kostelní věž, údajně za velkého hukotu, zřítila! Po této události nechal majitel panství, Gebhard Bernhard Karl kníže Blücher z Wahlstadtu, vybudovat u kostela malou provizorní zvonici. Zemská vláda ovšem rozhodla o vybudování nové, nižší kostelní věže, a to na náklady stavitelů - z velké části knížecí rodiny. Byla tedy postavena nová kostelní věž, vysoká pouhých 22 metrů.

Gebhard Bernhard Karl kníže Blücher z Wahlstattu byl manželem Marie Larisch-Mönnich, dcery Anny Marie Tekly z Mönnichu, nemanželské dcery Jana Václava z Mönnichu.

Tehdy však kníže Blücher, v reakci na rozhodnutí zemské vlády, prohlásil kostel za svůj soukromý majetek a nechal jej obehnat dřevěným plotem, který bránil lidem v přístupu do kostela. Kostelní zvony byly umlčeny a hodiny zastaveny. Tento stav trval až do roku 1898. Tehdy kníže (za odstupné 30 000 zlatých) nechal zrušit ohradu a kostel opět zpřístupnil. Kostelní zvony po odmlce rozezněly ve čtvrtek 1. prosince 1898. Slavnostní posvěcení kostela se konalo až v novém století - 22. dubna 1900. Bylo to dlouhých 8 let od chvíle, kdy byla započata jeho stavba.

Tuto dobu z mých předků v Polance prožíval Antonín Friedel, můj praděd, narozený v Polance roku 1871. Jako dítě byl svědkem stavby Frankovy kaple. V roce 1898, kdy se v prosinci opět rozezněly zvony kostela, už byl ženat a bydlel na Světlově (dnes součást Krmelína) nebo ve Výškovicích. Do Polanky se vrátil až mezi roky 1901-1904. Ostatně, jeho stopu a stěhování jsem sledoval v článku
Kostel sv. Anny v "obvyklém" pohledu. Vyfotit jej bez drátů el. vedení není z některých úhlů pohledu možné. Zdroj: Hrady.cz


Obecní kaple

S kaplí, tentokrát obecní, je spojen život praděda Antonína (jeho fotografie z vojenských let doprovází Facebook stránku blogu MY ROOTS). Antonínův syn Alois (můj děd) se totiž narodil v roce 1908 v Polance č, 255, ale při sčítání lidu žili s rodiči v domě, který byl obecním hostincem a nachází se vedle "obecní kapličky", oficiálně kaple Blahoslavené Panny Marie. Bylo to pár let, kdy se můj předek Antonín Friedel vrátil do Polanky, rodiště svých předků.

Obecní kaple v Polance, za ní dům, kde žil můj praděd Antonín Friedel při sčítání lidu v roce 1910. Foto z roku 1957. Zdroj: web Stará Polanka.

Podle Wikipedie, týkající se římskokatolické farnosti v Ostravě-Porubě "...v roce 1829 nechal bravantický duchovní Maxmilián Lukovský v Horní Polance vystavět kapli svatého Jana Nepomuckého, vysvěcenou roku 1833. Na jejím místě pak byla v letech 1861–1862 postavena dosud existující obecní kaple Blahoslavené Panny Marie, jež byla vysvěcena v roce 1867." I tato kaple byla před několika týdny zrekonstruována. Byla odstraněna omítka a "nahozena" nové, bílá.

Na přelomu 19. a 20. století se mí předci od Polanky víceméně odpojili (zato dcerka je tam teď "jako doma" a má v Polance řadu kamarádek a kamarádů). Po roce 1910 odešli do Moravské Ostravy...

Foto 10.5.2017.

Dovětek

Lešení neobepíná kostelní věž poprvé. V roce 1965 se například opravovala omítka a dobová fotografie ukazuje festovní lešení.

Lešení kolem věže kostela v roce 1965. Lešení stavěl Metoděj Hurník. Zdroj: web Stará Polanka, kde najdete další dobové fotografie kostela sv. Anny v Polance.

Dominanta obce, kostel sv. Anny v Polance nad Odrou je kulturní památkou Ministerstva kultury ČR. Je památkově chráněn od 2.12,1998, tedy od stoletého výročí "znovuuvedení do provozu".

Na mapě najdete kaple v Polance poměrně blízko od sebe.

Kostel na výřezu mapy není, našli byste jej vlevo nahoře, cestou dále z Polanky na Klimkovice. Zdroj: Mapy.cz


Literatura:
 • JUŘICA, M. Ostravské svatostánky, aneb, Kostely, kaple a modlitebny církví rozličných. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2006. 40 s. ISBN 80-7329-116-9.

Aktualizace 12.3.2018

Takto vypadá kostel po opravě.


Kostel v Polance po rekonstrukci, když zmizela část lešení z věže. Co na něj říkáte? Zdroj: vlastní foto, 9.3.2018


14. 4. 2017

8 chyb a omylů, kterých jsem se v genealogii (zatím) dopustil

--------------------------------------------------

"Někteří lidé prostě žijí v dokonalé symbióze se svým omylem."
(Erich von Däniken)

--------------------------------------------------

Jistě znáte ono otřepané, ale pravdivé "chybami se člověk učí" nebo "mýlit se je lidské" ("a odpouštět božské"). Každý, kdo kdy přičichl a jako amatér či "hobík" začal hledat své předky a pátrat po svých kořenech, má za sebou zkušenosti s chybami a omyly. Nejsem výjimkou a proto nabízím svůj pohled na věc. Čeho a proč jsem se v rodopisné práci (zatím) dopustil, pokud jde o chyby a omyly?

Tak zaprvé...

Hlavním "kamenem úrazu", myslím, že i jeden ze "smrtelných hříchů" rodopisné práce či v manažerském jazyce "kořenovou příčinou" je

NETRPĚLIVOST

a z toho pramenící

ZBRKLOST


Z těchto dvou příčin vyplývají všechny další chyby, omyly a nedostatky.

Je netrpělivost či zbrklost pochopitelná? Myslím, že pro začátečníka zcela jistě ano. Touha dostat se do minulosti, vidět jména, data místa... Děláte-li si výzkum sami jako amatéři, je to takřka neodolatelné. Poprvé je to jako na prvním rande. Chcete poznat víc, než na první pohled vidíte. Víte, že vás pravděpodobně čekají vzrušující tajemství, něco co tušíte, nevíte jistě a chcete odhalit. (No, dál už v této analogii zacházet nebudu).

Netrpělivost a zbrklost obvykle vede k rozpačitým koncům, k omylům, přehmatům, někdy i ke snížení sebevědomí (protože ho na počátku bylo až příliš).

--------------------------------------------------


"Základním lidským hříchem je netrpělivost."
(Franz Kafka)

---------------------------------------------------

Lékem je klišé - "obrnit se trpělivostí". Být pokorný k příležitosti, bdělý a pozorný, nemyslet si, že první cesta nebo řešení jsou tím správným.

Na jaké chyby a omyly jsem v důsledku vlastní zbrklosti či netrpělivosti v různých obdobích svého tříletého genealogického dobrodružství narazil?

2. Mylné předpoklady

Prvním vážnějším varováním bylo utvoření si mylného předpokladu. Obvykle vychází z nějaké pseudo-logiky, že "něco není možné" či je málo pravděpodobné a vede k unáhlenému závěru. Když se k tomu přidá začátečnická nezkušenost, tak je "vymalováno".

Stalo se mi to velmi záhy, když jsem hledal svého dědu Aloise, o kterém jsem moc nevěděl. Z jeho krátkého starého životopisu jsem měl datum narození (15. května 1909) a jméno jeho otce (Antonín). Vzhledem k nedostupnosti matrik jsem se "chytil" sčítacích archů ze sčítání lidu v roce 1921. Procházel jsem jednotlivé sčítací archy a našel jsem byt, kde bydlel Antonín Friedel a měl mezi ostatními dětmi i syna Aloise. V archu byl zapsán datum narození 17. května 1909. Tak jsem si řekl, že to byl nějaký toleranční omyl zapsaný do archu, a od tohoto Aloise jsem odvinul vypátrání rodové linie až do roku 1735.

Výřez ze sčítacího archu pro Polanku, rok 1921. Toho jsem se chytil. Alois Friedel zde byl jako syn Antonína, narození 18. května 1909. Považoval jsem to za omyl či chybu. Zdroj: FamilySearch, sčítání lidu 1921, Polanka nad Odrou

Když jsem zjišťoval úmrtí Aloisova otce Antonína, zjistil jsem, že to bylo v roce 1963 (rok před mým narozením, kdy už mí rodiče byli svoji). Táta se přitom nikdy nezmiňoval, že by svého dědu Antonína znal nebo, že by byl na jejich svatbě. Matriky z tohoto období už nebyly na úřadu a ještě nebyly k dispozici naskenované online. Říkal jsem si, že

"přece není možné, aby se čtyři dny od sebe narodili dva synové Antonínům Friedelům a aby je oba pokřtili (pro mě) neobvyklým jménem Alois".

Na dotaz do ZA Opava, zda tomu tak "náhodou" nebylo jsem dostal překvapivou odpověď a oskenované zápisy z matrik. Bylo!

Můj děda Alois se narodil Antonínu Friedelovi 15. května 1909: Zdroj: ZA Opava

Mylně předpokládaný děda Alois se narodil Antonínu Friedelovi 19. května 1909. Zdroj: ZA Opava

Oba Aloisové byli zapsáni po sobě, jeden na konci jednoho listu, druhý na začátku dalšího listu v matrice narozených. Můj (pseudo)logický předpoklad byl mylný. Později jsem zjistil, že jméno Alois bylo (tehdy v Polance) velmi populární.

Celá kauza potvrdila i to, že Friedelovi z Polanky budou mít pravděpodobně stejné "kořeny" a společného předka - panského kočího Mathiase/Matěje Friedela.

3. Nedostatečné ověření

Výše uvedené částečně souvisí i s další chybou. Tou je ověření předpokladu i konkrétních zapsaných údajů. Pan doktor Plzák o nevěře říkal: "Zatloukat, zatloukat, zatloukat!", Vladimír Iljič Lenin údajně při pohledu na své špatné vysvědčení zalamentoval: "Učit se, učit se, učit se!" (můj děda Tovaryš k tomu vždy dodával... "ale nezkoušet!"). Pro genealoga, bez ohledu na míru amatérismu či profesionalismu platí:

"OVĚŘOVAT, OVĚŘOVAT, OVĚŘOVAT!"

Domnívám se, že efekt neověření také někdy potká většinu amatérských rodopisců. Klíčové je, zda a jak brzy či pozdě omyl zjistíme a vyvodíme z toho závěry.

Popsaný případ z Aloisem Friedelem jsem ověřoval ve stavu, kdy matrika narozených již nebyla v místě obecního úřadu a ještě nebyla k dispozici online. Děkoval jsem za ochotu a vstřícnost archivářům ze Zemského archivu v Opavě. Mail s tou informací mám archivován. Přišel od paní archivářky Gebauerové 8.7.2014.

V mnoha článcích na blogu jsem popisoval, jak jsem ověřoval či neověřoval. Měl jsem zprvu ostych přiznat si, že zapisovatel do matriky mohl udělat chybu. Postupně jsem zjistil, že je to poměrně běžná věc, a proto je nutné ověřování posílit, aby co nejvíc údajů v rodokmenu ladilo a "lícovalo".

Projevem jisté netrpělivosti v mém případě také bylo, že jsem se zrovna nevyžíval v hledání dat úmrtí v matrikách zemřelých. Je jen otázkou času, než zjistíte, že tato data jsou důležitým zdrojem ověřování, např. narodí-li se ve stejném údobí vícero dětí stejného příjmení a potřebujete zjistit, zda všechny přežili dětský věk či nikoliv.

Z druhé strany je nutné, zejména au starších záznamů jistojistě nespoléhat a ověřovat věk, který bývá u zemřelých zapsán. Odečíst od roku úmrtí věk a myslet si, že mám vyhráno, a v daném roce najdu narození dotyčné osoby, z toho jsem už také "vyrostl". A to velmi brzy.

Někdy je nutné ověřovat tvar jména  (Matthias - Matěj, na Valašsku "Macek", Matthaus - Matouš, či Nicolaus - Mikuláš, na Valašsku "Micek"). Mám u Holčáků takto neuzavřený "případ". Není to mrtvý bod, ale ztrácím naději v to, že bych dokázal ověřit správnost, protože zapisovatel ta jména u manželů při narození dětí také psal, jak chtěl.

Na "Bečvě" žili kolem roku 1700 Micek Holčák a Zuzana... Zdroj: ZA Opava, Digitální archiv, inv. č. 2298, sign. VM VIII 1, str. (online) 102/753.

... a v Horní Bečvě žil ve stejné době Macek Holčák a Magdalena. Zdroj: ZA Opava, Digitální archiv, inv. č. 2298, sign. VM VIII 1, str. (online) 128/753.  

V Bystřici (Valašské) žili Mikuláš Holčák a Magdalena, také ve stejné době. Zejména tento třetí zapisovatel mě "bavil". Než si zvyknete, chvilku trvá, že jméno Jiřík se dá zapsat tak, jak je na tomto obrázku. Zdroj: ZA Opava, Digitální archiv, inv. č. 2298, sign. VM VIII 1, str. (online) 348/753.

Ano... ověřování je univerzální rada, které platí také pro čtení.

4. Chybné přečtení

Kritický bod a příčina! "Klasika". Narazit v matrikách na krasopis je terno. Čtení může kromě způsobu psaní komplikovat i jazyk. Pro mě je tíživou kombinací "škrabopis v němčině". Doporučení studovat podklady se slovníkem a vzorkovnicí písma je nasnadě. V kurzu čtení starého písma jsme kolikrát počítali "hroty", abychom mohli v psaném textu rozlišit "n", "m", "r" a "e" v kurentu.

Absolvovat kurz čtení pro genealogy velice doporučuji. K dispozici jsou různá fóra (populární je http://genealogie.taby.cz), v nichž si rodopisci pomáhají. Skvělá je spolupráce lidí ve fóru "Nástěnka", která je součástí digitální platformy Acta publica v MZA Brno.

Taky jsem se do "Nástěnky" zapojil, když jsem potřeboval pomoci se čtením. A byl jsem mile překvapen okamžitou odezvou. Zdroj. MZA Brno, Acta publica

Slova a fráze z matrik se naučíte snadněji, než různorodé věty z pozemkových knih, svatebních smluv či dalších listin. Je to (podle mého názoru) běh na dlouhou trať. Mám spoustu materiálu, který jsem zatím využil jen orientačně, pro základní potvrzení a detaily teprve čekají na přečtení (až "budu mít čas").

Jedním z příkladů bylo špatné přečtení a záměna příjmení Twaruzek a Towarish, když jsem hledal narození Matěje Tovaryše. Popsal jsem to v článku "Hurá, spletl jsem se".

Z kombinace zatím uvedených příčin chyba omylů na první pohled vyplývá ta nejfatálnější a "smrtící":

Být zbrklý - špatně přečíst a - neověřit.

Léčba tohoto neduhu zpravidla probíhá proti směru tohoto řetězce. Ověřením zjistíte, že jste něco špatně přečetli (nebo mylně předpokládali), protože jste byli netrpěliví.

Vše to může znásobit, posílit a "zašmodrchat" další faktor, v jehož silném područí se nacházím (ale... léčím se).

5. Nesystematické poznámky a zápisky

Nesystematický přístup je také důsledkem nadšení, netrpělivosti, touhy po "výsledcích". Papírky, post-it bločky, složky, kopie, skeny, fotky... Papírové a elektronické zdroje...

Toto není příklad dobré systematické praxe. Ale... (ano, je to můj rukopis). Zdroj: bohužel vlastní.

Ale... ukažte mi (přihlašte se v komentářích, napište na Facebook) někoho, kdo již od prvních krůčků hledání předků postupovat systematicky, metodicky, zapisoval a třídil poznámky apod.

Na kurzu genealogie jsme dostali inspiraci k vytvoření systému, podklady pro listy rodin a další. Moc prima. (Ale...) Pořád je pro mě východiskem software a zlepšil jsem zapisování zdrojů a poznámek. Ale systematický off-line systém stále nemám. Bohužel, jak přibývá objem, přibývá i skepse, jak a kdy vše "systematicky" zpracuji. V tom je mi pomocníkem pro zachycování myšlenek, souvislostí a příběhů blog MY ROOTS.

(Ale...) Doporučovat "něco", co sám poctivě nedělám, to by bylo teoretizování. Jeden závěr však je jistý. Bez systematického přístupu nelze (podle mého názoru) být profíkem-genealogem. Systém práce a evidence odlišuje ty efektivní od neefektivních. Není to jediný faktor, ale i systematičnost je preventivním opatřením k chybám a omylům a jakýmsi přirozeným faktorem ověřování.

6. Přehlédnutí

Občas může dojít k chybě, jejíž příčinou jsou různá přehlédnutí. Amatérští genealogové jsou často ti, kdož pracují(bádají po večerech a nocích. Když se nedaří a dolehne na vás skepse, lze snadno něco přehlédnout. Příčiny mohou být všechny ty, které jsou shora uvedené.
 • Přehlédnete díky netrpělivosti a zbrklosti (i únavě)¨.
 • Přehlédnete, protože se vám "nechce" číst to "hrozné písmo".
 • Přehlédnete, protože nevíte, že jste něco přehlédli, díky mylnému předpokladu.
 • Přehlédnete díky nesystematické práci a postupu...

Je super, když se pak člověk dostane k sebe-mrskačské větě "Jak jsem to mohl/a jen přehlédnout?", "Jak to, že jsem to (předtím) neviděl/a?" To je důkaz, že jste prohlédli svůj omyl a přehlédnutí... (...pak přijde vnitřní slib "Už to nikdy neudělám"). Ehm!...

Pokud už jsem to někde do článku nenapsal, tak si svá přehlédnutí nepamatuji (ani nezapisuji). Ovšem uznejte, přehlédnou něco na takové stránce... to není moc obtížné.

Přehlédnouce např. při zkoumání v matrice zemřelých během epidemie cholery je relativně snadné. Zdroj: MZA Brno, Asta publica, online zde.
Je to výzva, jak udežet netrpělivost na uzdě.

7. Přání otcem myšlenky

Tento omyl souvisí s ověřováním a samozřejmě - mylnými předpoklady a domněnkami. V genealogii potřebujete domněnky (hypotézy) k tomu, abyste měli co ověřovat.

Před rokem 1735 žilo v okolí Polanky spoustu Friedelů (Jistebník, Albrechtice, Manské Sedlnice...). Souvislost se svým prvním známým/neznámým předkem jsme dosud nenašel. Vím, že byl panský kočí a protože "páni" (Mönnichové) byli kmotři jeho prvních dvou synů, mám hypotézu, že s nimi odněkud do Polanky přijel (= "kočíroval" jeden z vozů na němž odněkud přijeli). Panství, která Mönnichové vlastnili před Polankou, jsou pro mě potenciálním vodítkem, kde se mohl můj předek narodit. Zde je spousta práce. Nejsem si ale občas jist, zda to není pouze mé "přání", aby odněkud (z polské Vratislavi a jejího okolí - Friedelové tam jsou), se svobodnými páni Mönnichy přijel.

Některé hypotézy prostře mohou být romantičtější, jiné příliš "obyčejné". Ověřování hypotézy potvrzuje nebo vyvrací. Některá potvrzování vyžadují více úsilí a komunikace i "cesty za hledáním".

8. "Lenost" (si zajet/vykomunikovat věci)

To je v tuto chvíli poslední z hříchů genealogie, který mě napadá (z vlastní zkušenosti). Nastane, když hypotézy o předcích míří do vzdálenějších míst či do zahraničí. V rodokmenu mám takto několik otevřených uliček - vojáci, předci Aniolové v Polsku, hypotéza o majetku Mönnichů ve Slezsku kolem Vratislavi...

Z střípků (děkuji za Google Books) se snažím skládat místa, kde rod Mönnichů zanechal stopu před rokem 1735. Směřuje to do Polska a (nejen) okolí Wroclawi/Vratislavi- Bresslau). Zdroj: Google Books - Schlesische Kern Chronickle, 1710, str. 371.

Na jedné straně můžete ohromné množství práce udělat od stolu a počítače - díky digitalizaci. Přijde však i doba, kdy stojíte před výzvou navštívit vzdálený archiv, faru, místo...

Tady potřebujete odhodlání, čas a prostor, jasnost ve svém cíli (co konkrétně, kde a proč zjišťovat), tedy systematičtější přístup. Potřebujete možná naději (pokud nemáte pevnou víru).

Někdy se mohou záležitosti vyvinout překvapivě. U praděda Metoděje Rozehnala, který zahynul ve Velké válce, mě vůbec nenapadlo, zeptat se, zda není zapsán v matrice zemřelých v místě bydliště. Chtěl jsem pátrat ve Vídni a našel jsem ho doma. Ve Vídni však zemřel.

Naštěstí lze díky rychlé e-mailové komunikaci mnoho potřebných kroků připravit, ověřit či zajistit (ještě) od stolu, než dojde na výzkum na místě samém. Ten v zahraničí mám před sebou (ale nemám pro něj zatím plán).

Příčiny a důsledky

Jak vidíte, většina uvedených omylů a chyb spolu souvisí. Splétají jakousi síť, v níž lze (poměrně snadno) uvíznout. Špatně přečtete, utvoříte si mylný předpoklad, neověříte... A je to!

Oč obtížnější to měli naší předchůdci, "bardi", kteří museli do archivu ke čtečkám mikrofiší, zapisovat si vše ručně na papír, ověřovat zase jen na svých nohou nebo zdlouhavou poštovní komunikací...

Čtečka mikrofilmů. Technologie, s níž pracovali naši rodopisní předchůdci. Zdroj: Technické muzeum.

Možná, že mnoho z chyb pramení z toho, že to máme v dnešní době jednoduché, rychlé. Můžeme rychle udělat chybu, ale můžeme(?) se rychleji také poučit.

Jistě jsem neodhalil nic dechberoucího a nového. Předpokládám, že máte alespoň v něčem podobnou zkušenost. Někde na Internetu jsem četl citát, že vše už bylo řečeno či napsáno, ale protože lidé mají krátkou paměť, stojí za to věci neustále opakovat a připomínat. To bylo tak trochu i cílem článku.

---------------------------------------------------

"Někteří lidé nedělají chyby, protože se nikdy nepokusili dělat něco, co stojí za to."
(Johann Wolfgang Goethe)

----------------------------------------------------

S jakými chybami a omyly jste se potýkali vy? Jak jste je zvládli? Jaké poučení chcete sdílet s ostatními. Napište.

Hodně zdaru a málo omylů ve vaší práci.


9. 4. 2017

Slezské zauzlení - Předci (ze Slezska) v době Slezských válek

V tomto příspěvku zůstanu ve Slezsku. Oproti období mapování pro katastr, které zde probíhalo v roce 1836 se však posuneme ještě o 100 let nazpět. Tato doba kolem roku 1735, ohraničuje i usazení se mých mužských předků - Friedelů - v Polance, u "zemské" hraniční řeky Odry. V tomto článku mě však spíše předci, kteří v té době žili blíže Opavy a kolem stejnojmenné řeky. Řeka Opava tu tvořila hranici mezi Rakouským Slezskem a (Marií Terezií ztraceném) Hlučínskem v Pruském Slezsku.

Nejprve...

Historické okénko

V polovině 18. století bylo Slezsko hospodářsky nejvyspělejší a nejbohatší částí habsburské říše. Mimo východní část Horního Slezska bylo národnostně téměř celé německé.

Mapa Horního Slezska z roku 1746, zakreslující stav v roce 1742. Vidíte i typický výběžek podél hranic řeky Odry a Ostravice i "zářez do slezského území v okolí dnešního Fulnecka. Mapu si v e větším rozlišení můžete prohlédnout na Dropboxu zde. Zdroj: Slezská Wiki

Marie Terezie nastoupila na trůn po smrti svého otce 20. října 1740. Stala se panovnicí nad habsburskými zeměmi. Počátek jejího vládnutí ovšem nebyl lehký. Problémy měla uvnitř Rakouska, kde v některých oblastech nepovažovali za dobré, aby jim vládla žena. A samozřejmě také s okolními zeměmi, na které si činila nárok a mezi něž patřilo i bohaté Slezsko. 
Důsledkem byly tzv. „války o rakouské dědictví“, které se odehrávaly v letech 1740 až 1763. Byly to tři válečné konflikty se sousedními zeměmi - Pruskem, Bavorskem a Francií. Hlavním důvodem války bylo právě odmítání tzv. pragmatické sankce a Marie Terezie jako následovnice trůnu i to, že na slezská území si dělal nárok pruský král Fridrich II. Veliký. Proto jsou první dva konflikty nazývány „slezskými válkami“ a třetí konflikt jako „sedmiletá válka“.

Tažení během dvou Slezských válek. Vidíte, že o území Slezska se válčilo hluboko na území Koruny české a jejich zemí. Zdroj: Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

Během První slezské války (1740-1742) si Prusko nárokovalo Slezsko (Bavorsko Čechy a Rakousko a Sasko Moravu). Měli podporu Francie, které nešlo o žádná území, zaujala však protihabsburský postoj. V roce 1741 byla obsazena Praha a bavorský vládce se nechal korunovat na českého krále. V roce 1742 přišla Marie Terezie o Horní a Dolní Slezsko. Vratislavským mírem jí bylo potvrzeno pouze Těšínské knížectví a jižní část území Niského knížectví (dnešní Jesenicko), Krnovského knížectví a Opavského knížectví/vévodství. Pro tuto malou část původního Slezska byl zřízen v roce 1743 Královský úřad v Opavě, jako vrcholný a správní orgán pro rakouskou část Slezska. Název "Slezsko" byl ponechán, přestože území bylo Ostravském (= Morava) rozděleno na dva nesouvislé celky, jak ukazuje barevná mapka.

Knížectví v Rakouském Slezsku. Zdroj: http://www.toulkystomem.cz

Válka o rakouské dědictví pokračovala (i když už bojištěm nebylo slezské území). Druhou slezskou válku (1744-1745) uzavřel v roce 1745 Drážďanský mír, který potvrzoval ztrátu Slezska. Jak píše prof. Zdeněk Jirásek (s. 301):

"Po vice než čtyřech staletích skončila přináležitost Slezska k České koruně, země byla rozdělena a toto její dělení nemělo být v historii posledním".

V letech 1756 až 1763 probíhala v Evropě Sedmiletá válka, která sice skončila v neprospěch pruského krále Fridricha II., českým zemím však přinesla definitivní ztrátu větší části Slezska, o něž Marie Terezie přišla v předchozích slezských válkách. Pod habsburskou kontrolou zůstala jen jižní část Slezska - Opavsko a Těšínsko (tzv. Rakouské Slezsko). Prusku však připadlo Hlučínsko.

Zdeněk Jirásek (s. 395) k tomu poznamenává:


Válka, která zruinovala finance obou zemí (Rakouska a Pruska) a zpustošila celé kraje, stála Prusko 180 000 životů, Rakousko 140 000. ... Sem spadají počátky mocenského dualismu v Říši (Svatá Říše římská). Němci si museli zvykat na to, že říšská politika se řídí nejen z veselé Vídně, ale i ze strohého Berlína."

Heraldická mapa Hlučínska, specifického, ale krásného kraje. Některé znaky najdete v přehledu míst, kde se narodili mí předci. Zdroj: IC Hlučín

Z webu Muzea Hlučínska (cit 2017-04-05):
"Hlučínsko však není jen pojmenováním zeměpisným, ale též fenoménem moderních českých dějin. Představuje v dějinách českých zemí specifikum – zvláštní, specifickou vývojovou cestu. Území o rozloze 316 km čtverečních s největším sídlem městem Hlučínem mělo od roku 1742, kdy se stalo součástí pruského státu, poněkud jiný společenský a ekonomický vývoj. Ten se samozřejmě podepsal na osudech, kultuře a myšlení zdejšího obyvatelstva a jeho stopy můžeme vysledovat až do dnešních dnů. V roce 1920 byla tato část německého okresu Ratiboř s převahou moravsky mluvícího obyvatelstva (tzv. Moravců) postoupena nově vzniklé Československé republice. Na základě mnichovského diktátu nacistické Německo připojilo v říjnu 1938 Hlučínsko ne k Sudetengau, ale přímo k Altreichu. Nejtíživějším důsledkem byla povinná služba mužů ve wehrmachtu, což mělo za následek velké lidské oběti a strádání, stovky a stovky mrtvých."

Královský úřad v Opavě byl dvorským dekretem Josefa II v roce 1782 zrušen a (rakouské) Slezsko bylo sloučeno v jeden správní celek s Moravou. Jeho správa byla centralizována v Brně, přičemž tento stav zůstal zachován do roku 1849.

Nově vzniklý moravsko-slezský zemský celek byl rozdělen na osm krajů, z nichž dva - opavský a těšínský, náležely ke Slezsku. K Těšínskému kraji (se sídlem úřadu v Těšíně) bylo vedle původního Těšínského knížectví připojeno i Klimkovicko.

Těšínský kraj v roce 1844. V té době žili v Klimkovicku (21) Friedelovi (Polanka), ve Velkých Kunčicích (25) Tomisovi. Autor Daniel Baránek, licence: CC BY-SA 4.0. Zdroj Wikimedia Commons

To je sumář hlavních milníků. Historii Slezska jako širšího historického území popisují na zhruba 1200 stranách autoři, jejichž literaturu jsem použil (viz. Odkazy a zdroje - Slezsko) a na kterou odkazuji zájemce o detailní podrobnosti bouřlivého dění ve Slezsku.
 • GAWRECKI, D. Dějiny Českého Slezska 1740-2000. I. díl. (str. 49-60)
 • JIRÁSEK, Z. Slezsko v dějinách českého státu II. (str. 365-398)

Nyní již k předkům, kteří v době Slezských válek a Sedmileté války žili...

Levý a pravý břeh Opavy (3:3)

Výše zmíněné, komplikované a pohnuté doby zažívali na vlastní kůži předci z následujících obcí:
 • Kravaře, Kouty, Zábřeh - od roku 1742 formálně Pruské část Slezska na Hlučínsku.
 • Hrabyně, Lhota, Smolkov - historicky česká/rakouská část Slezska, která Marii Terezii zůstala i po roce 1742.
3 : 3. Tři obce na levém (pruském) břehu Opavy a tři obce na pravém (rakouském) břehu Opavy. V době válečného kvasu a politických či "mírových" dohod po roce 1742 to bylo asi jedno. Svatby "přes Opavu", tedy formální hranici, nebyly výjimkou. Zdroj: ÚAZK

Kravaře, Kouty, Zábřeh 

V období před rokem 1700 (co bych za to dal, kdybych to věděl o Friedelech) se v Kravařích a Koutech mezi mými předky objevují Stanislav Nosek, Pavel Rozkošný, Pavel Moravec, Ondřej Skřeček, Sebastián Tichý, Martin Malohlava... Jejich historii už v mnohém zahaluje rouška tajemství.

V pohnuté době, kde se na válečných polích i s mírovou ratolestí v rukách bojovalo o to, komu připadne Slezsko, žili v "pruské" části tito mí předci:
 • Tomáš Urbánek (*cca. 1690, ??? - †1799, Kravaře)
 • Josef Holubek (*1711, Kouty - †1788, Kouty)
 • Pavel Vilášek / Willaschek (*1720, Kouty - †1770, Kouty)
 • Šimon Švachula / Schwachula (*cca. 1714, ??? - †1789, Zábřeh) 
Tomáš Urbánek byl pastorem v Kravařích. Od svatby v roce 1714 žil s Marií Annou, dcerou Martina Malohlavy z Koutů. Dcera Tomáše Urbánka se provdala v Koutech roku 1740 za Josefa Holubka. Rodová linie Holubků pak v mém rodokmenu pokračuje mužskými předky, až do narození Marie Holubek, matky mého praděda Františka Tomise.

Pavel Vilášek je "reprezentantem" rozvětveného rodu Vilášků, Vylášků, Willaschků, který se na Kravařsku (a v zahraničí) objevuje. Jeho dcera Anna se provdala za Josefa Holubka z Koutů.

Šimon Švachula byl otcem Markéty, narozené v Zábřehu (*1753) a provdané v roce 1783 "přes hranice" Opavy do Lhoty. Byl to jeden z "přeshraničních" sňatků (viz. níže), kdy už byla tato část Slezska (Kravaře, Kouty, Zábřeh...) formálně součástí Pruského království. V době psaní článku byly příjmení Švachula a Zábřeh u Hlučína novými "přírůstky" do soupisů míst a příjmení předků.

Smolkov, Hrabyně (a Lhota?)

Šimon Novák (*??? - †1769, Hrabyně) a jeho syn Jan Novák (*1728, Hrabyně - †???) reprezentují v mém rodokmenu "kořeny" v Hrabyni. Jan Novák měl za manželku Mariannu Riedel/Riegel, narozenou v roce 1724 také v Hrabyni. I když matriky z hrabyňské farnosti jsou dostupné už z doby poměrně brzy po třicetileté válce, zdá se, že Šimon Novák i Matěj Riedel se do Hrabyně přiženili, stejně jako dále zmíněný Ondřej Malý. Nemuselo to snad být ani z daleka, jejich výzkum jsem ještě neukončil. Ty, kteří však zažili co se v regionu dělo během Slezských válek a po nich, mám podchycené a jsem za to rád.

Ondřej Malý (? - ?) a manželka Kateřina, roz. (VáclavValášek (*1710, Smolkov - †1773, Smolkov) byli předci ze Smolkova. O něm ještě "bude řeč" ve spojitosti s mlýnem.

Poslední z obcí pro toto období je Lhota (u Háje ve Slezsku). Zůstává trochu záhadou. Dozvuky kvasu doby po zrušení Královského úřadu v Opavě zažil ve Lhotě František Macík. V Lhotě patrně žil už před svatbou v roce 1783. Jeho již zmíněná svatba byla jednou z těch formálně přeshraničních. Vzal si ženu ze Zábřehu, kousek od Dolního Benešova, což bylo za řekou Opavou. Svatba se odehrála v únoru 1783. Nevěsta Markéta byla dcerou Šimona Švachuly. Narodila se v Zábřehu (*1753), ale její otec se do Zábřehu patrně přiženil.

Svatba Františka Macíka se konala ve Lhotě, nevěsta Markéta byla ze Zábřehu. Každý zápis, který jsem s příjmením "Macík" našel byl málo čitelný, často jako "Majik" apod. Pravděpodobně (podle mého názoru) šlo o "Maczik". Zdroj: ZA Opava, Digitální archiv, inv. č. 649, sign. Hr III 2, str. 35 (online 148/238).

Zdá se, že pro spoustu rodin v rodokmenu byla doba v první čtvrtině 18. století (a samozřejmě dříve) příchodu "odněkud". I přes dochované matriky ze zmíněných obcí tam nejsou k nalezení. Tady je výzkum ještě otevřen.

Z matrik také přímo nevyplývá, zda a jak byl někdo z předků zapojen jako voják do tří válek o Slezsko.

Myslím, že "ochrana hranic" v rozděleném Slezsku té doby nebyla tak dramatická, jak ji vnímáme dnes v souvislosti s uprchlíky a vyvoláváním strachu vražděním nevinných. U mostů byl snad strážní budka, ostatní bylo na panstvích. Neumím si dost dobře představit rychlost přenosu zpráv a informací o tom, c se dělo v politice a na bojištích a jaký to mělo dopad na sousedské a mezilidské vztahy. Slezsko bylo známo větší náboženskou tolerancí. Z toho, že vrchnost dávala svolení k "přeshraničním sňatkům" usuzuji, že v dané době byly vztahy vyhrocené spíše na bojištích, než mezi prostým lidem na obou březích Opavy. Nějakým způsobem se však dějinné zvraty předků dotkly. O necelých 100 let později po ztrátě Slezska Marií Terezií, minimálně v tom, že se dnešní Hlučínsko nedostalo do dobových katastrálních map, které bychom mohli zkoumat.


Friedelovi a další předci v Polance a okolí

Pokud jde o mužskou linii předků - Friedelů, první záznam mám z roku 1735 a narození Andrease Friedela. V roce 1734 se narodil jeho bratr Mathias. To už bylo v Polance.

Český král a moravský markrabě Karel II. (jako císař Svaté říše římské byl Karlem VI.), zemřel v roce 1740. Poté se panovnicí nad habsburskými zeměmi stala Marie Terezie.

Příchod Mathiase Friedela jako panského kočího svobodných pánů z Mönnichu do Polanky zůstává nerozluštěn. Podle střípků ze starých knih měli Mönnichové majetek v okolí Vratislavi a angažovali se pak v politice Opavského knížectví. Protože netuším, kdy a kde se Mathias Friedel narodil a oženil (zdá se, že ani nezemřel v Polance), intuitivně usuzuji, že osud Mathiase byl spojen s jejich příchodem do Polanky. Něco jsem se snažil odhalit či vydedukovat v článcích

Pokud jde o období Slezských válek, "hraniční" dopad pro ty , kteří žili v Polance nebyl asi žádný. Udržela-li Marie Terezie tuto část Slezska, zůstala Odra zemskou hraniční řekou, nebyla "státní" hranicí.


Pár střípků ze Slezska a rodokmenu

Ještě doplním několik rarit, které v souvislosti s tímto článkem stojí za zmínku.

Nejstarší svatba z rodokmenu

Ve Smolkově se odehrála (zatím) nejstarší doložená svatba v mém rodokmenu. Konala se 9. února 1654 a jejími aktéry byli Matouš Kůrka, syn Jiřího Kůrky a Dorota, dcera Jiřího Chapuly. Matriční zápis je krasopisný.


Dosud nejstarší doložená svatba v mém rodokmenu je ze Smolkova 1654. Zdroj: ZA Opava, Digitální archiv, inv. č. 648, sign. Hr III 1, fol. 3.
Smolkov najdete na mapě "3:3". Leží v části historického Českého/Rakouského Slezska. U obce najdete např. dělostřeleckou tvrz, která byla součástí československého opevnění, budovaného v letech 1935-1938.


Královský úřad v Opavě a mlýn ve Lhotě

V historickém okénku jsem zmiňoval Královský úřad v Opavě, který byl zřízen 1843 a zrušen v roce 1782. V roce 1747 tento úřad vedl "přeshraniční" spor o narovnání mezi statky Smolkov a Kouty ke stavbě mlýna na hraniční řece Opavě u obce Lhota. Mlýn (dnes penzion Mlýn u vodníka Slámy) je zmíněn v příspěvku o mapování ve Slezsku. Mapu zpracoval vrchní Pruský rybniční inspektor Arnold Neüwertz. Na obrázku níže vidíte "pruský pohled", tedy opačně orientovaný. Pruské království je na mapě dole, České království nahoře a řeka Opava teče zprava doleva. Tento spor se vedl několik let před výše popsanou smolkovskou svatbou. Na prusko-českých hranicích tedy nebyl úplný klid


Mapa ke sporu o stavbu lhotského mlýny, který potřeboval náhon v místě meandru Opavy. Zdroj ZA Opava, Digitální archiv, inv. 4. 1280, sign. 21/14, online zde.

Mlýn ve Smolkově

I ve Smolkově byl mlýn. V matrikách můžeme najít následující mlynáře:
 • Vavřince Henricha - kolem roku 1654
 • Ondřeje Henricha - před rokem 1694
 • Václava Konečného - před rokem 1736
 • Jana Urbiše kolem roku 1737
 • Jiřího Kubitu - kolem roku 1747. Josef Kubita se přiženil na mlýn do Lhotky a byl zde mlynářem kolem roku 1763. Sebastián Kubita (asi otec Jiřího), byl mlynářem v Hrabyni. Zemřel 18. ledna 1741.

V roce 1836 vypadala situace s mlýnem na indikační skice dle obrázku. Mlynářem byl Leopold Kropš.

Přibližně uprostřed obrázku (no, trochu vlevo) vidíte zakreslené mlýnské kolo. Zdroj: ÚAZK,  Indikační skici map stabilního katastru Moravy a Slezska. Smolkov - původně Smolkau (Smoükowo) - 1836.

Celý smolkovský náhon je na dalším obrázku. Podobně tomu bylo i ve Lhotě. Oba náhony "zkracovaly cestu" přes severní zákruty řeky Opavy.

Mapa císažského oticku stabilního katastru z roku 1836 ukazuje polohu mlýna na mlýnském náhonu. Prusko je "nahoře", severně od kroutící se Opavy, která na této mapě teče zleva doprava. Zdroj: ÚAZK. Císařské otisky map stabilního katastru Moravy a Slezska. Smolkov - původně Smolkau (Smoükowo) - 1836.

Tomisovi i Friedelovi ve Velkých Kunčicích

Zajímavá je událost připojení Klimkovicka (tedy i Polanky) k Těšínskému kraji. K určitým zvláštnostem mého rodokmenu totiž patří, že jedna z rodin Friedelů z Polanky žila ve Velkých Kunčicích jako "sousedi" Tomisových.

Jan Friedel (vnuk Josefa Friedela (*1765 - †1826), který byl našim společným předkem), který žil v Polance č. 41, se oženil v roce 1844 do Velkých Kunčic). S manželkou Annou, dcerou Michala Naisara, žili v Kunčicích č. 11, Jan Friedel od svatby do své smrti v roce 1857. Stodůlní František Tomis žil v Kunčicích č. 30 a v roce 1855 se mu zde narodil syn František, můj prapraděd (který se oženil s Marií Holubek z Hlučína). Jak do bylo situačně alespoň naznačuje indikační skica Kunčic z roku 1836. Více bude v některém z dalších příběhů.


V roce 1855 se v Kunčicích narodil František Tomis (č. 30) a v čísle 11 se rodily děti Janu Friedelovi, rodáku z Polanky, s nímž jsem měl společné předky. Zdroj: ÚAZK. Indikační skici map stabilního katastru Moravy a Slezska. Kunčice nad Ostravicí - původně Gross Kunzendorf (Welke Kuncice) - 1836.

Stěhování "Slezanů" na Moravu

K "prusko-rakouské svatbě" mých předků došlo také 2. února 1823. Jan Holubek z Koutů (Kauthen, dnes součást Kravař) v tehdejším Pruském Slezsku, byl v Koutech také oddán s Terezií, dcerou Kašpara Malého ze Smolkova (nyní součást Háje ve Slezsku) v tehdejším Rakouském Slezsku. Svědky byli Vavřinec Holubek, zahradník/domkař z Kravař (nejstarší žijící bratr ženicha, shodou okolností praděd spisovatelky Ludmily Hořké) a Josef Štěpán ze Lhoty (dnešní Lhota u Opavy, nedaleko Hrabyně).

Jan, syn zemřelého Jakuba Holubka, domkaře v Koutech s dcerou Terezií Kašpara Malého ze Smolkova. Zdroj: ZA Opava, Digitální archiv, inv. č. 2639, sign. H XI 7, fol. 21
Jan Holubek zemřel v roce 1863 v Hlučíně, byl dědem mé praprababičky (který si vzala Františka Tomise z Velkých Kunčic, tedy těšínské části Slezska).

Střípky rozrodu a spojení SmartMatch naznačují, že potomci mých předků z Koutů či Kravař žijí v Rakousku či Německu a je pro mě spekulativní otázkou, jakým způsobem a v jakých letech se do zahraničí dostali.

Mezi roky 1891 až 1892 se František Tomis s Marií přestěhovali do Vítkovic. Jejich dcera Marie se narodila 27. ledna 1891 v Malých Kunčicích (dnes Ostrava-Kunčičky, slezská část Ostravy) a zemřela 10. července 1892 ve Vítkovicích.

Po roce 1892 se "slezské osudy" odehrávaly už jen v Polance. Řeku Opavu potomci mých předků z rodokmenu opustili.


Z historického Slezska pryč... a po letech zpět

Ve Slezsku se za vlády Marie Terezie splétaly osudy předků, které byly postupně završeny ve dvou fázích:
 1. Zřejmě kolem roku 1882 svatebním propojením potomka rodů "kolem řeky Opavy", Marie Holubek, s potomkem rodů "kolem řeky Ostravice" Františkem Tomisem. Důkaz o této svatbě bohužel dodnes nemám v ruce.
 2. V roce 1962 propojením potomka rodů "kolem řeky Odry", mého táty Zdeňka, s potomkem, kterému v žilách kolovala, kromě slezské a polské, i valašská krev, tedy mé mamky Jindřišky, rodem Jindřicha Tovaryše.

Jistou výjimkou, obestřenou zatím záhadou je, že moje babička Drahomíra a její sestra Vlasta, dcery Františka Tomise, zahájily školní docházku v roce 1930 v Děhylově, nedaleko Hlučína. V lednu 1931 však již byly "zpět" ve škole v Hrabůvce.

Nic z toho jsem nevěděl, když jsem se na území historického Slezska "vrátil". Do Zbyslavic, v roce 2004. Jako obvykle, při pátrání vzniká spousta otázek, na které nejsou odpovědi. Když se to však týká minulosti 20. století, vkrádá se do mysli otázka "Proč jsem se nezeptal, když ještě žil/žila babička, děda, prababička, praděd...?"...

Zbyslavice jako "dobré místo" pro návrat k (moravsk)slezským kořenům. Zdroj: ÚAZK

V sobotu 13.5. se jedu na zámek do Kravař potkat s lidmi ze Slezské genealogické a heraldické společnosti. Pamatujete si něco o Slezsku ze školního dějepisu? Máte v historickém Slezsku své kořeny? Napište do komentářů.